آزادی میکروب ها با افزایش گرمایش زمین


طبق تحقیقات دانشمندان افزایش گرما زمین باعث ذوب یخچال‌های طبیعی و آزادی صدها هزار تن میکروب ناشناخته می‌شود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8291791/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86