ادغام ۱۴ دانشگاه حوزه نظام سلامت طب ایرانی در اجرای فاز اول


معاون بهداشت و، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اجرای فاز اول ادغام آموزه های طب ایر، در نظام سلامت کشور در ۱۴ دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی کشور خبر داد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8290361/%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%DB%B1%DB%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84