ارتباط بین آسم و بیماری قلبی چیست؟


التهاب و تجمع پلاک در شریان‌های افراد مبتلا به آسم می تواند احتمال حمله قلبی یا سکته را افزایش دهد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8293868/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA