از اهمیت تشخیص به موقع روماتیسم در کودکان تا اینترنت رایگان، هدیه همراه اول به‌مناسبت برد ایران مقابل ولز


اگر موفق به رصد اخبار علمی و پزشکی نشده‌اید، در این بسته برترین اخبار پزشکی از نگاه کاربران را دنبال کنید.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8292799/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%B2