از توصیه‌های مهم تغذیه‌ای هنگام آلودگی هوا تا تولد دوقولویی که از پدرشان ۵ سال کوچکترند


اخبار کلینیکی باشگاه خبرنگاران جوان را در این بسته مشاهده کنید.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8289895/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AF