افرادی که اصلا نباید قهوه مصرف کنند

۱۱. کودکان زیر ۱۲ سال

۲. ،، که آب‌سیاه دارند

۱. ،، که سندروم روده‌ تحریک‌پذیر دارند

۱۲. ،، که رفلا، معده دارند


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8304139/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

۱۰. ،، که صرع دارند

۵. ،، که باردار هستند

۳. ،، که مثانه‌ بیش‌فعال دارند

۷. ،، که اختلال خواب دارند

۶. مادران شیرده

مصرف قهوه برای برخی از افراد زیان آور است:

۴. ،، که مشکلات قلبی نظیر آریتمی دارند

۸. ،، که اضطراب زیاد دارند و مستعد وحشت‌زدگی هستند

۹. ،، که اسهال دارند