اگر سلامتیتان را دوست دارید، این عدد‌ها را به خاطر بسپارید


فشار خون بالا به این دلیل که معمولا علامتی ندارد، به ،وان قاتل خاموش مطرح است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8297471/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF