بازماندگان سرطان در معرض خطر بیشتر شکستگی استخوان

احتمال ش،تگی در بازماندگ، که شیمی‌درم، دریافت کرده‌اند، در مقایسه با بازماندگ، که در گذشته شیمی‌درم، نداشته‌اند، بیشتر است. محققان دریافتند که این ارتباط در طول پنج سال پس از تشخیص قوی‌تر بود؛ اما حتی پس از گذشت پنج سال همچنان ادامه داشت.

منبع: هلث دی نیوز


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8278769/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86

بازماندگان سرطان که اخیراً در طول پنج سال به مرحله پیشرفته سرطان دچار شده بودند، در مقایسه با افرادی که سرطان قبلی نداشته‌اند، بالاترین خطر ش،تگی را داشتند.

محققان خاطرنشان ،د که فعالیت بدنی ممکن است با کاهش این خطر مرتبط باشد. سیگار کشیدن با خطر بالاتر ش،تگی در بین بازماندگان سرطان پنج سال یا بیشتر پس از تشخیص همراه بود.

وی در ادامه افزود: ش،تگی‌های لگن و مهره‌ها چیزی بیش از ش،تگی استخوان‌ها هستند. آن‌ها جدی و پرهزینه هستند.

محققان داده‌های مربوط به مطالعه پیشگیری سرطان را از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ تجزیه و تحلیل ،د. از حدود ۹۲،۴۰۰ شرکت‌کننده که مورد ارزیابی قرار گرفتند، بیش از ۱۲،۹۰۰ نفر ش،تگی استخوان مرتبط با شکنندگی داشتند. محققان آن گروه را با افراد بدون سابقه سرطان مقایسه ،د.

خطر ش،تگی‌های مهره و لگن در آن‌ها بالاتر است.

اریکا ریس پونیا، نویسنده ارشد این مطالعه گفت: تحقیقاتی مانند این به دنبال راه‌هایی برای بهبود کیفیت زندگی بازماندگان سرطان پس از تشخیص هستند.