بدترین شاخص کیفیت هوا در منطقه ۱۵ تهران


رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم و، بهداشت گفت: با بررسی انجام شده در ۲۷ شهر کشور، سالیانه ۲۰۸۰۰ مرگ منتسب به آلودگی هوا رخ داده است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8310984/%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%B1%DB%B5-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86