برخی اشکال پروتئین‌ها بیانگر ابتلا به بیماری پارکینسون


شکل مجموعه‌ای از پروتئین‌ها ‌در مایع نخاعی بیماران مبتلا به پارکینسون در مقایسه با افراد فاقد این بیماری ت،یب‌کننده عصبی متفاوت است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8293228/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86