برگزاری چهارمین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان، مدیریت منابع و تجهیزات

وی ضمن برشمردن فعالیت‌های مرکز هماهنگی امور اقتصادی و، بهداشت به برنامه‌های آتی آن نیز اشاره کرد و گفت: مرکز هماهنگی امور اقتصادی از مشارکت فعالان بخش خصوصی برای ارتقای کیفیت خدمات نظام سلامت استقبال می‌کند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8304973/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA

در این کنگره حمید اسدی، معاون مرکز هماهنگی امور اقتصادی و، بهداشت، مدیران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دفتر امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، رئیس و نایب رئیس انجمن شرکت‌های بیمارستان ساز ایران و مهندسان مشاور ماهر در پنل مربوطه حضور داشتند.

اسدی با اشاره به رویکرد‌های جدید تأمین منابع مالی در حوزه سلامت، به بیان مطالبی درخصوص مدیریت پروژه‌های ساخت و تج، بیمارست، پرداخت.