بهبود سریع زخم‌ها با پماد کاکتوس


محققان در تحقیقات خود نوعی کاکتوس را برای بهبود سریع‌تر زخم‌ها آزمایش کرده‌اند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8291892/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%B2%D8%AE%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B3