تاثیر مصرف روانگردان در تغییر باور‌های فرد

۱) دوگانه گرایی: یک موضع فلسفی مبنی بر این که ذهن و بدن قابل تفکیک هستند، این دیدگاهی است که بسیاری از مردم به طور شهودی آن را دارند (که ذهن و بدن از هم جدا هستند).

میانگین سنی شرکت کنندگان ۳۵ سال و عمدتاً (حدود ۶۷ درصد) مرد بودند.

مطالعه‌ای اخیرا در یک نوامبر در مجله Psyc،pharmacology منتشر شده است که کارشناسان مرکز تحقیقات رو، و آگاهی جانز هاپکینز تغییرات باور مربوط به تجربیات روانگردان را بررسی ،د.

در زم، که نظرسنجی را پر ،د، احساس خود را ارزیابی ،د.

نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که باور‌ها به پنج عامل ت،یم می‌شوند:

در مقابل، تغییرات عقیده‌ای در خصوص ،افات آنچنان قابل توجه نبوده است.

محققان پزشکی جان هاپکینز به مطالعه در زمینه روانگردان‌ها و چگونگی ایجاد طیف گسترده‌ای از تغییرات عمیق در ادراک، شناخت و خلق و خوی این دارو‌ها پرداخته اند.

برای این نظرسنجی شرکت کنندگان ۴۵ نقطه نظر اعتقادی خود را از قبل تا بعد از تجربه روانگردان بیان ،د.

۳) بروز آگاهی در گیاهان، برخی موجودات زنده و جمادات: به این اشاره دارد که آیا ،ات، درختان و سنگ‌ها قادر به داشتن یک تجربه آگاهانه هستند.

همچنین تغییرات باور با ویژگی‌های کیفی تجربه مرتبط بود.

تقریباً نیمی از شرکت‌کنندگان (ی،ی ۴۳ درصد) اظهار داشتند که تجربه روانگرد، با تغییر باور اولین تجربه آن‌ها بود.

منبع: سایت مدیکال نیوز


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8304961/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF

۵) ،افات: به باور‌هایی مانند تأثیر ش،تن آینه‌ها، عدد ۱۳ و گربه‌های سیاه بدشانسی می‌آورند، اشاره دارد.

۲) وجود تله پاتی، ارواح بی‌جسم و وجود خود پس از مرگ، ارتباط با مردگان، تناسخ و این که آیا برخی از افراد می‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند یا اشیاء را با ذهن خود حرکت دهند.

آن‌ها دریافتند که یک تجربه روانگردان، طیفی از باور‌های غیر فیزیکالیستی و همچنین باور‌های مربوط به آگاهی، م،ا و هدف را افزایش می‌دهد.

برای این مطالعه، محققان داده‌های جمع‌آوری‌ شده بین اوت ۲۰۲۰ و ژوئیه ۲۰۲۱ را بر ۲۳۷۴ نفر که تجربه مصرف روانگردان داشتند، تجزیه و تحلیل ،د.

نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که باور‌های مربوط به چهار عامل اول افزایش یافته است.

۴) بروز آگاهی حیوانات: اینکه آیا این‌ها می‌توانند تجربه آگاهانه داشته باشند (به ،وان مثال گربه‌ها و ،‌ها قادر به داشتن یک تجربه آگاهانه هستند).