تاثیر مصرف روانگردان در تغییر باور‌های فرد

در زم، که نظرسنجی را پر ،د، احساس خود را ارزیابی ،د.

۱) دوگانه گرایی: یک موضع فلسفی مبنی بر این که ذهن و بدن قابل تفکیک هستند، این دیدگاهی است که بسیاری از مردم به طور شهودی آن را دارند (که ذهن و بدن از هم جدا هستند).

۵) ،افات: به باور‌هایی مانند تأثیر ش،تن آینه‌ها، عدد ۱۳ و گربه‌های سیاه بدشانسی می‌آورند، اشاره دارد.

در مقابل، تغییرات عقیده‌ای در خصوص ،افات آنچنان قابل توجه نبوده است.

نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که باور‌ها به پنج عامل ت،یم می‌شوند:

تقریباً نیمی از شرکت‌کنندگان (ی،ی ۴۳ درصد) اظهار داشتند که تجربه روانگرد، با تغییر باور اولین تجربه آن‌ها بود.

۲) وجود تله پاتی، ارواح بی‌جسم و وجود خود پس از مرگ، ارتباط با مردگان، تناسخ و این که آیا برخی از افراد می‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند یا اشیاء را با ذهن خود حرکت دهند.

۳) بروز آگاهی در گیاهان، برخی موجودات زنده و جمادات: به این اشاره دارد که آیا ،ات، درختان و سنگ‌ها قادر به داشتن یک تجربه آگاهانه هستند.

برای این نظرسنجی شرکت کنندگان ۴۵ نقطه نظر اعتقادی خود را از قبل تا بعد از تجربه روانگردان بیان ،د.

مطالعه‌ای اخیرا در یک نوامبر در مجله Psyc،pharmacology منتشر شده است که کارشناسان مرکز تحقیقات رو، و آگاهی جانز هاپکینز تغییرات باور مربوط به تجربیات روانگردان را بررسی ،د.

همچنین تغییرات باور با ویژگی‌های کیفی تجربه مرتبط بود.

محققان پزشکی جان هاپکینز به مطالعه در زمینه روانگردان‌ها و چگونگی ایجاد طیف گسترده‌ای از تغییرات عمیق در ادراک، شناخت و خلق و خوی این دارو‌ها پرداخته اند.

منبع: سایت مدیکال نیوز


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8304961/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF

برای این مطالعه، محققان داده‌های جمع‌آوری‌ شده بین اوت ۲۰۲۰ و ژوئیه ۲۰۲۱ را بر ۲۳۷۴ نفر که تجربه مصرف روانگردان داشتند، تجزیه و تحلیل ،د.

آن‌ها دریافتند که یک تجربه روانگردان، طیفی از باور‌های غیر فیزیکالیستی و همچنین باور‌های مربوط به آگاهی، م،ا و هدف را افزایش می‌دهد.

۴) بروز آگاهی حیوانات: اینکه آیا این‌ها می‌توانند تجربه آگاهانه داشته باشند (به ،وان مثال گربه‌ها و ،‌ها قادر به داشتن یک تجربه آگاهانه هستند).

نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که باور‌های مربوط به چهار عامل اول افزایش یافته است.

میانگین سنی شرکت کنندگان ۳۵ سال و عمدتاً (حدود ۶۷ درصد) مرد بودند.