تامین موجودی انواع شیر خشک با سهمیه ۴ تا ۵ قوطی برای هر بیمار

محمدیان صید ادامه داد: در حالا حاضر برای واردات و تولید و تامین شیر خشک برندهای مختلفی را مد نظر قرار می دهیم تا در صورت عدم امکان تامین احتمالی برندی به سمت شرکت دیگری جهت تامین شیر خشک مورد نیاز کشور برویم. در حال حاضر با وجود تفاوت برندهای شیر خشک، کاربرد آن ها ی،ان است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8305023/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%DB%B4-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5-%D9%82%D9%88%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1

در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛

بهادر محمدیان صید گفت: در حال حاضر بازخو، جلسات تامین برای بررسی میزان تولید و برنامه واردات به سه ماه کاهش پیدا کرده است تا در صورت ،وم پیش بینی ها در زمان مقرر به خوبی انجام شوند.

به گفته وی در حال حاضر نظارت جدی بر توزیع و عرضه شیر خشک های رژیمی در سطح داروخانه ها انجام می شود. دوره های باز خو، با هدف عدم تاخیر در تامین و ذخیره به موقع شیر خشک های رژیمی با فاصله زم، کمتری انجام خواهد شد.

او افزود: مطابق با گزارش سامانه زنجیره تامین TTAC تعداد ۱،۰۹۰،۵۶۰ قوطی در آبان از انواع شیرخشک رژیمی در کشور توزیع شده اند. الان شیر خشک برای بیماری های مختلف موجود و سهمیه هر بیمار بین چهار تا پنج قوطی است.