تهیه انسولین قلمی بدون نسخه پزشک و به صورت آزاد تخلف است


مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو گفت: داروهای برند و ژنریک انسولین قلمی تامین شده و تولید داخلی برخی از انواع آن افزایش داشته است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8289013/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA