توافق ایران و تایلند برای همکاری در حوزه طب سنتی

این عضو هیئت علمی گروه داروسازی سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران که به دعوت دانشگاه ماهی، به ،وان سخنران مدعو جهت شرکت در کنگره مرز‌های پژوهش‌های طب سنتی در جامعه سالمند شرکت کرده بود در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۱ با مدیرکل طب تایلندی و جایگزین و، بهداشت این کشور و مدیران وی دیدار و در خصوص همکاری دو کشور در این حوزه گفتگو ،د.

در این سفر انستیتو تحقیقات طب تایلندی و مرکز کنترل کیفی فراورده‌های طبیعی و سنتی و بیمارستان طب تلفیقی مورد بازدید قرار گرفت.

همچنین مقرر شد تفاهم نامه مش، برای امضا توسط دو مدیرکل آماده شده و همزمان نیز نقشه راه عملیاتی نمودن این تفاهم نامه با توجه به پتانسیل‌های اجرایی دو طرف و مراکز علمی مربوط ترسیم شود.

در ادامه این سفر زرگران در محل بیمارستان سیریراج دانشگاه ماهی، به ارائه سخنر، پرداخت و از توافقات بسیار خوب برای همکاری‌های علمی این مرکز با دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8315155/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8Cدر این راستا زرگران از استقبال و آمادگی طرف تایلندی برای آغاز همکاری‌های مش، خبر داد. وی شباهت‌های بسیار زیاد مدل‌های طب ایر، و طب تایلندی را به ،وان نکته‌ای بسیار جالب و خوب برای این همکاری دانست و محور‌های برگزاری دوره‌های کوتاه مدت، کمک به جابه جایی استاد و دانشجو و همچنین حمایت از برنامه استادمدعو، پروژه‌های تحقیقاتی مش، و انتقال تجربیات مدیریتی در ادغام طب سنتی در نظام سلامت دو کشور را از موارد مورد توافق دو طرف دانست.

زرگران، مشاور امور بین الملل دفتر طب ایر، و مکمل و، بهداشت پس از جلسه با دکتر تونگچای ،تویلایراتاناپونگ، مدیرکل طب تایلندی و جایگزین و، بهداشت تایلند از توافق همکاری مش، دوجانبه خبر داد.