حمایت ویژه از شرکت‌های دانش بنیان و تولید کنندگان داخلی حوزه سلامت


مدیرکل تج،ات و م،ومات پزشکی سازمان غذا و دارو گزارشی از وضعیت شرکت های دانش بنیان و تولیدات سلامت محور، وضعیت تج،ات م،ومات پزشکی در کشور ارائه کرد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8291943/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA