رفع مشکلات مردم در حوزه سلامت در مناطق محروم و کم برخوردار توسط بسیج جامعه پزشکی

به گفته وی در حال حاضر بسیج جامعه پزشکی در هنگام بروز حادثه هایی مانند سیل و ز،له و در بحران به کمک مردم آمده است.

حیدری گفت: پزشکان بسیجی در حوزه تخصصیشان اقدامات قابل قبولی را انجام داده اند.

او افزود: بسیج جامعه پزشکی به غیر از خدمت رس، به مردم در مناطق کم برخوردار و محروم، در حوزه های فرهنگی و علمی کارنامه خوبی دارد و در حوزه پژوهش اقدامات موثری را انجام داده است. در زمینه انجام کارهای نظارتی و پژوهشی در حیطه های مورد نیاز و، بهداشت، بسیج جامعه پزشکی می تواند اقدامات خوبی را در این خصوص رقم بزند.

سلیمان حیدری گفت: یکی از اقدامات بسیج جامعه پزشکی رفع مشکلات مردم با استفاده از توانمندی ها به خصوص در مناطق کم برخوردار و محروم کشور است. در این راستا قدم های خوبی برداشته شده است.

در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛

او گفت: بسیج جامعه پزشکی از پزشکان و پرستاران و سایر حرف جامعه پزشکی تشکیل شده است. یکی از وظایفش ارائه خدمات تخصصی به مردم و مراجعه کنندگان به بیمارستان ها و مراکز درم، است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8287167/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C