زمان‌بندی مناسب واکسیناسیون کودکان

وا،یناسیون، مقاومت و مراقبت را در برابر چندین بیماری مسری ایجاد می‌ کند و در طول دوران کودکی برنامه‌ریزی می‌شود.

زمان بندی وا،یناسیون کودکان

مادران برای جلوگیری از بیمار‌هایی همچون ام ام آر (سرخک، اوریون و سرخجه) باید در یک سالگی با کودکان خود به پزشک مراجعه کرده و فرزند خود را وا،ینه کنند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8301483/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86

واکنش‌های جدی در برابر وا،یناسیون بدن بسیار نادر است. وقتی که وا،ن وارد بدن شد، سیستم دفاعی بدن را تحریک می‌کند تا پادتن‌هایی را در برابر بیماری تولید کند تا شما بتو،د هنگامی که در معرض این ارگ،سم‌ها در آینده قرار گرفتید، از خود دفاع کنید. بسیاری از ایمن سازی‌ها در طول کودکی و نوزادی بر اساس زمانبندی ایمن سازی انجام می‌شوند.

نوزادان باید در بدو تولد از وا،ن ب ث ژ، قطره فلج اطفال، هپاتیت ب استفاده کرده و در دو ماهگی نیز ثلاث، فلج اطفال و هپاتیت ب را دریافت کنند.

آن‌ها باید در چهار ماهگی (ثلاث، قطره فلج اطفال) را دریافت کنند. وا،ن شش ماهگی ثلاث، قطره فلج اطفال، هپاتیت ب نیز مرحله بعدی است.