سامانه ملی باروری سالم آماده بهره برداری است


رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و، بهداشت گفت: سوابق پزشکی بیمار در سامانه ملی باروری سالم ثبت می‌شود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8295324/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA