ضرورت اجرای راهنماهای بالینی در نسخه‌ نویسی الکترونیک

رئیس گروه تعیین استاندارد و تدوین گایدلاین ‌های و، بهداشت تاکید کرد: ما علاوه بر اینکه در راهنمای تجویز داروها به هر دارویی انحصارا اشاره می‌کنیم، در پروتکل بیماری‌ ها هم به داروهای درم، مرتبط اشاره می ‌کنیم.

وی افزود: تعیین نحوه گردش منابع مالی سلامت در کشور، ارزیابی و انتخاب فناوری‌ های موثر در سلامت، تدوین و تجمیع استانداردها و راهنمای سلامت و اصلاح نظام پرداخت وتعرفه گذاری برعهده این اداره است. 

وی درباره چرایی تدوین راهنمای بالینی مصرف داروها، تصریح کرد: سهم هزینه دارو در حوزه سلامت بسیار بالا است. مرجع قیمت گذاری و سیاست گذاری دارو با خدمات نظام سلامت بسیار متفاوت است و ما می‌ خواهیم دسترسی عادلانه برای تمام مردم وجود داشته باشد و ما از طریق این گایدلاین ‌ها می‌ تو،م منابع سازمان‌های بیمه ‌گر را ساماندهی کرده و از هدررفت منابع جلوگیری کنیم.

بخشنده، رئیس گروه تعیین استاندارد و تدوین گایدلاین ‌های درمان و، بهداشت گفت: سال ۱۳۸۶ واحد اقتصاد سلامت شکل گرفت و فعالت‌هایی انجام داد. از ابتدای سال ۸۹ به دنبال تغییر چارت سازم، و، بهداشت، دفتری در معاونت درمان تحت ،وان دف،ل ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت که شامل ۴ گروه است، تشکیل شد.

وی درخصوص سهم هزینه دارو و تج،ات پزشکی در هزینه‌ های سلامت، بیان کرد: به طور میانگین قبل از اجرای طرح دارویاری ی،ی قبل از ۲۳ تیر سال جاری، حدود ۳۶ درصد از کل هزینه‌ های سلامت را شامل می ‌شد که پس از اجرای طرح دارویاری و به دنبال آزاد شدن ارز دارو درحالی که ارز تج،ات پزشکی باقی ماند، عدد ۳۶ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافت. درصورت آزاد شدن ارز تجهیرات پزشکی این سهم به بیش از ۵۰ درصد خواهد رسید. برهمین اساس، مدیریت منابع در حوزه دارو بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

بخشنده ادامه داد: گایدلاین‌های تدوین شده توسط ما به دانشگاه‌ های علوم پزشکی، سازمان ‌های بیمه‌ گر، پزشکی قانونی ارجاع داده می‌ شود تا همه با وحدت رویه اقدام کنند.

بخشنده ادامه داد: در محاکم قضایی گایدلاین‌ های ما مرجع اصلی سازمان پزشکی قانونی است و باید وحدت رویه‌ ای وجود داشته باشد تا همه پزشکان از این گایدلاین‌ های تدوین شده پیروی کنند و از اقدامات فردمحور خودداری کنند.

وی افزود: سازمان ‌های بیمه‌ گر ،ید خود را بر اساس راهنماهای بالینی تدوین شده انجام می ‌دهند و بستر الکترونیک هم باید بر اساس این راهنمای بالینی صورت گیرد و می‌ تواند از تجویز بی‌ رویه جلوگیری کند. در عین حال، نظام ارجاع هم باید براساس این راهنماهای بالینی باشد.

رئیس گروه تعیین استاندارد و تدوین گایدلاین‌ های و، بهداشت در پایان تاکید کرد: پیشنهاد می‌ کنیم گایدلاین ‌هایی که نوشته‌ ایم در پرونده الکترونیک سلامت در بستر نظام ارجاع، HIS بیمارست، و نسخه نویسی الکترونیک اجرا و پیاده سازی شود تا نظارت بر گایدلاین ‌ها بهبود یابد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8285948/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%E2%80%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9