ضرورت به کارگیری خدمات طب سنتی در تمام سطوح نظام ارجاع و پزشک خانواده


رئیس مرکز مدیریت شبکه و، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۷۵ درصد دانشگاه‌های علوم پزشکی باید خدمات طب سنتی را در قالب شبکه بهداشت به مردم ارائه کنند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8291432/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87