طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری به مرور زمان به تکامل می رسد

او  افزود: پرستاری گام نهادن در مسیر الهی بوده و پرستاران که دردی از آلام بیماران کم می‌کنند، اجر بزرگی از طرف خداوند متعال خواهند داشت.

به گفته وی خدمت با کیفیت و خدمت مبتنی بر شواهد به بیماران، از مهمترین وظایف پرستاران است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8304130/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF

عبادی اظهار داشت: با اجرای طرح تعرفه‌گذاری پرستاری پیش‌بینی می‌شود، پرستار، که در بخش‌های غیر بالینی درحال خدمت هستند به بالین بیمار برگردند. با توجه به این که طرح تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به تازگی اجرا شده، قطعا دارای نواقصی بوده که در طول زمان به تکامل خواهد رسید.

به گفته وی دستور مقام معظم رهبری برای تعرفه گذاری موجب تسریع در این امر و اجرایی شدن آن شد و ،ت و رئیس جمهور نیز این دستور را به صورت جدی پیگیری ،د.پرداخت درآمد تعرفه‌گذاری پرستاری براساس ضوابط ابلاغی صرفا بر اساس میزان خدمات ثبت شده است.

عبادی معاون پرستاری و، بهداشت گفت: نگاه کریمانه مقام معظم رهبری در حمایت از پرستاران، منجر به اجرای طرح تعرفه گذاری پرستاری در سال ۱۴۰۱ شد.