نقش عوامل بیماری‌های القاکننده قلب وعروق در بروز بیماری سرطان

درنشستی مش، با متخصصین قلب وعروق بیمارستان شریعتی در موردبیماری‌های قلبی و عروقی که اولین عامل مرگ ومیر درایران و دنیا است، و  همچنین راه‌های تشخیص زودرس بیماری‌های مزبور وکاهش مرگ ومیر درایران بحث و تبادل نظر شد.

وی افزود: ما باید بین علم پزشکی قدیم وجدید پل بزنیم، برای مثال بعضی عرقیات مانند کاسنی در درمان فاکتور‌های القاکننده بیماری‌های قلبی وعروقی موثر است.

رئیس پژوهشگاه ژنتیک درخصوص همکاری‌های مش، گفت: باید کارمش، بین پژوهشکده پزشکی این پژوهشگاه و بخش قلب وعروق بیمارستان شریعتی تعریف شود.

سپس دکتر محققی از متخصصین قلب وعروق بیمارستان شریعتی ضمن اعلام آمادگی برای همکاری‌های مش، اظهار داشت: می تو،م موارد بیماران قلبی خود درمورد تصلب شرایین را برای بررسی ژنتیکی به پژوهشگاه ژنتیک معرفی کنیم.

وی افزود: دراین کار مش،، فعالیت‌های مربوط به ژنتیک با پژوهشگاه وکار‌های کلینیکال ازطرف بخش قلب وعروق آن بیمارستان انجام خواهدشد.

درپایان این نشست مقرر شدبه منظور کاهش بروز بیماری‌های مزبور کارگروهی مش، موضوعات مطروحه به منظور تشخیص زودرس بیماری‌های قلبی عروقی از طریق بررسی ژنتیکی و عوامل غیر ژنتیکی را پیگیری کند


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8288239/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86