نقش مهم خدمات و مراقبت‌های بهداشتی در ارتقای سلامت جامعه


معاون بهداشت و، بهداشت در سفر به استان ، از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی تفیهان و خانه بهداشت بیدرز بازدید کرد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8296686/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87