نوشیدن شیر هایی که شما را معتاد می کند


،‌های تغذیه شده با شاهدانه شیر نامطلوب با THC تولید می‌کنند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8289134/%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF