نگه داشتن عطسه چه عوارض خطرناکی دارد؟

در سال ۲۰۱۶ در پژوهشی، دانشمندان میزان فشار وارد شده روی لوله هوایی زنی در حال عطسه ، را اندازه گرفتند. این مقدار فشار معادل یک پوند روی یک اینچ مربع یا ۱ psi بود. در حالی که زم، که فرد در طی یک کار شدید عمل بازدم را انجام می‌دهد، میزان فشار وارد شده روی لوله‌های هوایی به مراتب کم‌تر یا چیزی در حدود ۰.۰۳ psi است.

نگه داشتن عطسه فشار درون سیستم تنفسی را ۵ تا ۲۴ بار بیش‌تر از فشاری که عطسه ، ایجاد می‌کند، افزایش می‌دهد. کارشناسان معتقدند که نگاه داشتن فشار اضافی داخل بدن، باعث ایجاد آسیب‌های احتمالی بسیاری خواهد شد که ممکن است بسیار جدی باشند. برخی از این آسیب‌ها عبارتند از:

سوراخ شدن پرده گوش

آسیب دیدن گلو

ش،تگی دنده


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8299446/%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%B9%D8%B7%D8%B3%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

چرا عطسه ، با قدرت زیاد انجام می‌شود؟ همه‌ی این‌ها به فشاری برمی‌گردد که دستگاه تنفسی تولید می‌کند. دستگاه تنفسی شامل سینوس‌ها، حفره بینی، گلو و ریه‌هاست و این فشار درون این اجزا و اندام‌ها ایجاد می‌شود.

آسیب دیدن دیافراگم

عفونت گوش می،

آنوریسم یا رگ برآمدگی

آسیب دیدن رگ‌های خونی در چشم‌ها، بینی یا پرده گوش