همکاری صندوق بیماری های خاص با مرکز جامع درمان سرطان


وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: موانع بهره برداری از جامع درمان سرطان در چارچوب قانون رفع و روند خدمت رس، آن، تسریع می شود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8291867/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86