هوای تهران ناسالم برای تمام گروهای سنی/ تداوم آلودگی هوا تا شنبه


شاهسونی گفت: با توجه به افزایش ذرات معلق در هوا افراد عادی برای تردد در سطح شهر از ماسک استفاده کنند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8290810/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87