پرستاران بعد از کرونا عزیزتر شدند


وزیر بهداشت گفت: پرستاران عزیر بودند و بعد از کرونا، عزیزتر شدند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8296503/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF