پیشگیری و کاهش بیماری اولویت است

علیرضا مرندی در سمینار مدیران مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور در بیمارستان شهید رجایی، اظهار داشت: نباید خیلی خودمان را اسیر مقدمات کنیم. هر چیزی که به نظرمان صحیح است باید اقدام کنیم.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی با بیان اینکه مسئولیت پزشکان، سلامتی افراد، پیشگیری و کاهش بار بیماری است، گفت: دانشکده پزشکی و علوم پزشکی ما باید به مردم پاسخگو باشد، شعار بهداشت می‌دهیم، اما دنبال درمان و دارو هستیم در حالی که مشکل مردم مسائل اولیه سلامت است.

مرندی خاطرنشان کرد: باید همه تلاش ما بر نگهداشت و ارتقای سلامت باشد و در صورتی که فردی بیمار شود با علم و آگاهی باید به مردم خدمت کنیم.

او با تاکید بر سلامت م،وی کادر بهداشت و درمان گفت: دانشجویان و استادان پزشکی اگر از سلامت م،وی بیشتر برخوردار باشند شیفته خدمت به مردم خواهند شد و باید به اخلاق در سلامت بپردازیم.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8273759/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

مرندی خاطرنشان کرد: دستیابی به اولویت‌های سلامت از طریق شبکه بهداشت ممکن خواهد بود و باید سطح ۱، ۲، ۳ دیده شود. از طریق پیشگیری، ارتقای سلامت، عدالت و آموزش در جامعه ممکن خواهد شد.

او افزود: ما سی و چند سال قبل برنامه و تئوری بهداشت و سلامت را نوشتیم و برای همه رشته‌ها برنامه‌ریزی کردیم. اما وقتی مسئول تغییر می‌کند برنامه‌ها نیز تغییر می‌کند.