پیگیری اجرای ملی برنامه پزشک خانواده از سوی دولت و وزارت بهداشت


معاون بهداشت و، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دیدار با استاندار ، از پیگیری اجرای ملی برنامه پزشک خانواده از سوی ،ت و و، بهداشت خبر داد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8297126/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA