چگونه هوشیاری خود را‏ افزایش دهیم؟


اختلال هوشیاری پس از بیدار شدن می تواند بر عملکرد شناختی و حرکتی تاثیر منفی بگذارد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8297607/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%E2%80%8F-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85