چگونگی اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری


معاون پرستاری و، بهداشت گفت: هدف از تعرفه گذاری خدمات پرستاری افزایش حقوق و بهبود معیشت است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8294787/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C