کاهش طول عمر با حذف وعده های غذایی


رژیم غذایی فستینگ که محدود ، غذا خوردن به بخش کوچکی از روز است این روزها بسیار محبوب است. اما این به م،ای سالم بودن آن نیست.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8296186/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C