کمک اجرایی شدن طرح دارویار به صنعت دارو

وی افزود: افزایش قیمت در بخش‌های دیگر در مقایسه با قیمت دارو باعث سوق داروخانه‌ها، شرکت‌های دارویی و پخش دارو به سمت ورش،تگی می‌شد. صنعت دارو یکی از صنعت‌های افتخاری ملی است که حدود ۹۸ درصد دارو‌های تعدادی و ۹۰ درصد ریال دارو را با ارز ترجیحی نابود می‌کردیم.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8282398/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88

هاشمی گفت: در سنوات گذشته ما بین ۶ تا ۸ درصد افزایش نرخ دارو داشته‌ایم. در ،مت‌های دیگر همچون هزینه‌های خودرو، اجاره و خدماتی میانگین ۴۰ درصد افزایش هزینه نیز داشته‌ایم؛ در صورتی‌که افزایش که تبعا برای دارو نیز وجود داشت و زیر ۸ درصد بود.

او ادامه داد: با حقوق پایین و بالا میانگین یک شرکت حدود ۴۸ درصد بود و ۶۰ درصد هزینه شرکت ما هزینه پرسنلی است. ی،ی زم، که تاریخ ۱/۰۱/۱۴۰۱ فرا رسید فقط از بخش پرسنلی یک شرکت پخش دارو حدودا نزدیک ۲۰۸ درصد افزایش هزینه داشته است.

هاشمی، رئیس هیات مدیره انجمن صنعت پخش ایران گفت: ما در صنایع دارویی با قیمت ارز ترجیحی کل گردش کاری و هزینه‌ای  را در سطح بسیار پایین نگه داشتیم؛ اما در پخش شرکت خودمان افزایش هزینه ۵۷ درصدی پرسنلی داشته‌ایم.