۷ نوع استراحت که هر فردی در طول روز به آن نیاز دارد


انسان برای ،ب انرژی و رسیدن به آرامش به ۷ نوع استراحت نیاز دارد و تنها داشتن ۸ ساعت خواب در شبانه‌روز کافی نیست.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8294407/%DB%B7-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF